Town and Country Planning

2003-03-13TSO (The Stationery Office), St Crispins, Duke Street, Norwich, NR3 1PD, 01603 622211, customer.services@tso.co.uk5687552015201

Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
RHYBUDD O DDIDDYMU AR GYFER CYNLLUN DATBLYGU UNEDOL
CYNLLUN DATBLYGU UNEDOL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Mae copiau o’r cynigion a oedd ar gael i’w harchwilio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi cael eu diddymu oherwydd fel rhan o’r ymarfer ymgynghori ar gyfer Cyflwyno Drafft y CDU, ymgymerodd yr Awdurdod â’r gwaith o ddosbarthu taflenni i bob eiddo o fewn y Fwrdeistref Sirol er mwyn tynnu sylw at y cynllun a sut i gyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau. Er y bodlonwyd y gofynion cyfreithiol lleiaf a osodwyd gan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a Rheoliadau Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu) 1991 (fel a ddiwygiwyd), ystyrir nad ymgymerwyd â’r trefniadau ymgynghori yn ddigonol o ran dosbarthu taflenni i eiddo unigol. Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio Bydd yr Awdurdod yn cyflwyno’r o’r newydd, a bydd yn cysylltu â phersonau a gyflwynodd sylwadau neu a fynegodd ddiddordeb bryd hynny. Pennaeth Gwasanaetth au Cynllunio 13 Mawrth 2003.