Fisheries

City of WestminsterCaerdydd - CardiffCity of BristolBS1 5AH51.451801-2.602866CF10 3NQ51.488373-3.182582CF24 0TP51.484482-3.167071SW1P 4DF51.495868-0.129786SALMON AND FRESHWATER FISHERIES ACT 1975Salmon and Freshwater Fisheries Act 1975Environment Act 19952022-10-182022-11-182023-03-312023-04-012024-04-012025-04-01TSO (The Stationery Office), customer.services@thegazette.co.uk418701263850

ENVIRONMENT AGENCY

SALMON AND FRESHWATER FISHERIES ACT 1975

ROD AND LINE FISHING LICENCE DUTIES

Pursuant to section 25 of, and Schedule 2 to, the Salmon and Freshwater Fisheries Act 1975, as amended, the Environment Agency and Natural Resources Body for Wales give notice of their intention to fix new Rod and Line fishing licence duties for the period from 1 April 2023. The new duties will have effect throughout the area as described in section 6(7) and 6(7A) of the Environment Act 1995.

Duties (From 1 April 2023)

Licence type Licence Category From 1 April 2023 From 1 April 2024 From 1 April 2025 onwards
Non-migratory trout, char, freshwater fish (coarse fish) and eels Full annual £33.00 £35.80 £36.80
Concessionary annual (2) £22.00 £23.80 £24.50
Junior annual (3) £0.00 £0.00 £0.00
8-day temporary £13.20 £14.30 £14.70
1-day temporary £6.60 £7.10 £7.30
Full annual 3 rod licence £49.50 £53.70 £55.30
Concessionary annual 3 rod licence £33.00 £35.80 £36.80
Salmon, migratory trout (sea trout), non-migratory trout, char, freshwater fish (coarse fish) and eels Full annual £86.10 £90.40 £93.10
Concessionary annual (2) £57.40 £60.20 £62.00
Junior annual (3) £0.00 £0.00 £0.00
8-day temporary £28.30 £29.70 £30.50
1-day temporary £12.60 £13.20 £13.50

Notes:

(1) The rod licence duties advertised above will replace those currently in place until 31 March 2023.

(2) The concessionary charge will apply to:

(a) persons aged 66 years or older,

(b) persons in possession of a Blue Badge parking concession,

(c) persons in receipt of Disability Living Allowance or Personal Independence Payment.

(3) The junior licence applies to persons who have reached the age of 13 but have not reached the age of 17 on the date of purchase of the licence.

Any person who wishes to object to the proposed duties must send a statement of their objection in writing to The Freshwater and Migratory Fisheries Team, Shellfish and Aquaculture. Domestic Fisheries and Reform. Seacole Building, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF or e-mail freshwater.fish@defra.gov.uk or to Welsh Government, Marine and Fisheries Division (Rod and Line Duties), Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ or marineandfisheries@gov.wales to be received no later than 18th November 2022 and must send a copy of the statement of objection to The Fisheries Officer (Rod and line), Environment and Business, Environment Agency, Horizon House, Deanery Rd, Bristol BS1 5AH or e-mail fisheries@environment-agency.gov.uk or Fisheries Advisor (Rod and Line Duties), Natural Resources Wales, Tŷ Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP or email Fisheries.Wales@naturalresourceswales.gov.uk

ENVIRONMENT AGENCY

DEDDF PYSGODFEYDD EOGIAID A DŴR CROYW 1975.

Taliadau ar gyfer trwyddedau Gwialen a Lein

Yn unol ag adran 25 Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975, fel y'i diwygiwyd, mae Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Corff Adnoddau Naturiol Cymru yn cyhoeddi eu bwriad i bennu taliadau newydd ar gyfer trwyddedau Gwialen a Lein ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2023. Bydd y taliadau newydd yn weithredol ledled yr ardal fel y disgrifir yn adran 6(7) a 6(7A) Deddf yr Amgylchedd 1995.

Tollau (O 1 Ebrill 2023)

Math o drwydded Categori’r Drwydded O 1 Ebrill 2023 O 1 Ebrill 2024 O 1 Ebrill 2025 ymlaen
Brithyllod nad ydynt yn mudo, torgochiaid, pysgod dŵr croyw (pysgod bras) a llysywod Trwydded flynyddol lawn £33.00 £35.80 £36.80
Trwydded flynyddol â chonsesiwn (2) £22.00 £23.80 £24.50
Trwydded flynyddol i bobl ifanc (3) £0.00 £0.00 £0.00
Trwydded 8 diwrnod dros dro £13.20 £14.30 £14.70
Trwydded 1 diwrnod dros dro £6.60 £7.10 £7.30
Trwydded flynyddol lawn 3 gwialen £49.50 £53.70 £55.30
Trwydded flynyddol 3 gwialen â chonsesiwn £33.00 £35.80 £36.80
Eogiaid, brithyllod sy’n mudo (brithyllod y môr), brithyllod nad ydynt yn mudo, torgochiaid, pysgod dŵr croyw (pysgod bras) a llysywod Trwydded flynyddol lawn £86.10 £90.40 £93.10
Trwydded flynyddol â chonsesiwn (2) £57.40 £60.20 £62.00
Trwydded flynyddol i bobl ifanc (3) £0.00 £0.00 £0.00
Trwydded 8 diwrnod dros dro £28.30 £29.70 £30.50
Trwydded 1 diwrnod dros dro £12.60 £13.20 £13.50

Nodiadau:

(1) Bydd y taliadau ar gyfer trwyddedau pysgota â gwialen a hysbysebir uchod yn disodli’r rhai sydd ar waith ar hyn o bryd tan 31 Mawrth 2023.

(2) Bydd y tâl consesiwn yn berthnasol i’r canlynol:

(c) pobl 66 oed neu hŷn,

(d) pobl sydd â chonsesiwn parcio Bathodyn Glas,

(c) pobl sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Personol.

(4) Mae'r drwydded i bobl ifanc yn berthnasol i unigolion sydd wedi troi’n 13 mlwydd oed ond nad ydynt wedi troi’n 17 mlwydd oed ar ddyddiad prynu'r drwydded.

Rhaid i unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r taliadau arfaethedig anfon datganiad o'i wrthwynebiad yn ysgrifenedig at The Freshwater and Migratory Fisheries Team, Shellfish and Aquaculture. Domestic Fisheries and Reform. Seacole Building, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF neu anfon e-bost at freshwater.fish@defra.gov.uk neu at Llywodraeth Cymru, Is-adran y Môr a Physgodfeydd (Taliadau Gwialen a Lein), Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ neu marineandfisheries@gov.wales nid yn hwyrach na Tachwedd 18fed a rhaid anfon copi o'r datganiad o wrthwynebiad at The Fisheries Officer (Rod and Line), Environment and Business, Environment Agency, Horizon House, Deanery Rd, Bristol BS1 5AH neu e-bostio fisheries@environment-agency.gov.uk neu Yr Ymgynghorydd Pysgodfeydd (Taliadau Gwialen a Lein), Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP neu anfon e-bost at Fisheries.Wales@naturalresourceswales.gov.uk