Highways

2009-01-282009-03-302009-02-02TSO (The Stationery Office), St Crispins, Duke Street, Norwich, NR3 1PD, 01603 622211, customer.services@tso.co.uk724700

County of Carmarthenshire

County of Carmarthenshire

HIGHWAYS ACT, 1980 SECTION 116

NOTICE is given that an application will be made to the Magistrates’ Court sitting at Margaret Street, Ammanford on the 30th day of March 2009 at 2.00 p.m. for an Order that part of the highway in the District of Garnant in the County of Carmarthenshire measuring thirty three square metres or thereabouts being redundant highway adjacent to 178 to 194 Cwmamman Road, Garnant be stopped-up at the location of which is identified on the attached plan shown edged Red included with this Notice or which may be inspected at the Town Hall, Ammanford from Monday to Friday between the hours of 10.00 a.m. to 4.30 p.m.

The Local Authority intends to make this application on the grounds that that part of the highway edged Red is unnecessary.

DATED : 28th January 2009

SIGNED : Head of Administration & Law

SIR GAERFYRDDIN

DEDDF PRIFFYRDD, 1980 ADRAN 116

HYSBYSIR gyda hyn y cyflwynir cais i Lys yr Ynadon yn Stryd Marged, Rhydaman ar 30ain Mawrth 2009 am 2.00 p.m. am Orchymyn bod y rhan o’r briffordd yn rhanbarth y Garnant, Sir Gaerfyrddin sy’n mesur rhyw dri deg a thri metr sgwâr neu tua hynny, sy’n briffordd ddiangen ger 178 i 194 Heol Cwmaman, y Garnant, yn cael ei chau yn y lleoliad a nodir ag ymyl coch ar y cynllun atodol, a amgaewyd gyda’r Hysbysiad hwn, neu y gellir ei archwilio yn Neuadd y Dref, Rhydaman, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10.00am a 4.30pm

Mae’r Awdurdod Lleol yn bwriadu gwneud y cais hwn ar y sail bod y rhan o’r briffordd a nodwyd at ymyl coch yn ddiangen.

DYDDIEDIG : 28ain Ionawr 2009

LLOFNOD : Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith