Highways

2006-06-062006-04-19HIGHWAYS ACT 1980TSO (The Stationery Office), St Crispins, Duke Street, Norwich, NR3 1PD, 01603 622211, customer.services@tso.co.uk57959107107

Conwy County Borough Council

HIGHWAYS ACT 1980, SECTION 116 AND SCHEDULE TWELVE

Notice is hereby given that application will be made by the Conwy County Borough Council to the Magistrates’ Court sitting at the Courthouse, Llandudno, on 6 June 2006, at 10.00 am, for an Order that a certain highway, being neither a trunk road nor a special road, in the community of Llangernyw in the County Borough of Conwy described in the Schedule hereto and shown on the plan mentioned below, shall be authorised to be stopped up, for the purposes of vehicular traffic with bridleway rights retained, on the ground that it is unnecessary. The plan mentioned above may be inspected free of charge at all reasonable hours at the offices of the Head of Legal Services, Bodlondeb, Conwy, and at Abergele Library, Market Street, Abergele, during normal office/opening hours. I Davies, Head of Legal Services Schedule That part of the unclassified road in the community of Llangernyw in the County Borough of Conwy, commencing at a point adjacent to the property known as Glog Ddu at Grid Ref SH873960-662132 and proceeding in a north-easterly direction down a steep incline for approximately 230 metres to a point adjacent to the property known as Pen Rhiw (approximately 20 metres short of its junction with the A548) at Grid Ref SH875483-663418, as shown on the map annexed to the order. The area of land to be stopped up to vehicular traffic with bridleway rights retained along its length, is shown coloured blue on the said plan. 19 April 2006.

Cygnor Bwrdeistref Sirol Conwy

DEDDF PRIFFYRDD 1980, ADRAN 116 AC ATODLEN DEUDDEG

Rhoddir rhybudd drwy hyn y bydd cais yn cael ei wneud gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, i Lys yr Ynadon a fydd yn eistedd yn y Llys, Llandudno ar y 6ed dydd o Fehefin 2006, am 10 o’r gloch y bore am orchymyn a fydd yn awdurdodi cau, at ddibenion pob trafnidiaeth ond gan gadw’r hawliau llwybr ceffyl, ac am y rheswm nad oes angen amdani, briffordd benodol yng Nghymuned Llangernyw ym Mwrdeistref Sirol Conwy nad yw naill ai’n gefnffordd nac yn ffordd arbennig, ac a ddisgrifir yn yr Atodlen i’r Rhybudd hwn ac a ddangosir ar y cynllun a grybwyllir isod. Gellir archwilio’r cynllun a grybwyllir uchod yn ddi-dâl, ar bob adeg resymol, yn swyddfeydd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Bodlondeb, Conwy, ac yn Llyfrgell Abergele, Market Street, Abergele yn ystod oriau swyddfa/agor arferol. Atodlen Y darn hwnnw o ffordd ddiddosbarth yng Nghymuned Llangernyw ym Mwrdeistref Sirol Conwy, sy’n dechrau mewn man gerllaw’r eiddo a elwir yn Glog Ddu yng nghyfeirnod grid SH873960-662132 ac sy’n mynd i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain i lawr gogwydd serth am tua 230 metr i fan gerllaw eiddo a elwir yn Pen Rhiw (tua 20 metr cyn ei gyffordd gyda’r A548) yng nghyfeirnod grid SH875483-663418, fel a ddangosir ar y map sydd wedi ei atodi i’r gorchymyn hwn. Mae’r darn tir sydd i’w gau i drafnidiaeth ond gan gadw hawliau llwybr ceffyl ar ei hyd, yn cael ei ddangos mewn lliw glas ar y cynllun dan sylw. I Davies, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol 19eg dydd hwn o Ebrill, 2006