Town and Country Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990The Borough of Isle of Anglesey2003-05-012003-03-20LL777TW-4.30987953.253046LL77 7TWTSO (The Stationery Office), St Crispins, Duke Street, Norwich, NR3 1PD, 01603 622211, customer.services@tso.co.uk56883510

Cyngor Sir Ynys Môn

Isle of Anglesey County Council

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990
NOTICE OF DEPOSIT OF PROPOSALS FOR A UNITARY DEVELOPMENT PLAN
YNYS MON UNITARY DEVELOPMENT PLAN

The Isle of Anglesey County Council has prepared proposed changes to the above plan. If, and when, these proposed changes are adopted they will form the development plan for the Isle of Anglesey. The development plan forms the basis for decisions on land use planning affecting that area.
Copies of the UDP Proposed Changes document are available for public inspection at:

(a) the County Council Offices, Llangefni (Main Reception Desk and the Planning Reception Desk) during Mondays to Fridays, 9.00 am to 4.30 pm;
(b) public libraries at Llangefni, Holyhead, Amlwch, Menai Bridge, Beaumaris, Newborough, Rhosneigr, Cemaes, Moelfre and Benllech, during normal opening hours (which may vary between branches).

Objections to, and representations in respect of, the proposals should be sent in writing to:

The Corporate Director (Planning and Environment), County Council Offices, Llangefni, Anglesey LL77 7TW, before 5.00 pm on 1 May 2003.

Objections to and representations should specify the matters to which they relate and the grounds on which they are made. They may also be accompanied by a request to be notified at a specified address of the withdrawal, adoption, approval or rejection of the proposals.
Standard forms, on which an objection to or representations in support of the plan can be made, will be made available at the above places where the plan has been deposited. Objections and representations can be sent by e-mail to upd@anglesey.gov.uk.
Only objectors whose objections are made in writing and arrive at the address specified above within the 6 week period ending on 1 May 2003 will have a right to have their objections considered at a local inquiry or hearing.
Further information is available from:

The Policy Section, Planning and Environmental Services, County Council Offices, Llangefni, Anglesey LL77 7TW, telephone 01248 752 445/447, fax 01248 752412.

Notice of Intention to Adopt Proposals

If no objections to the proposals are received during the period given for making objections, the Cyngor Sir Ynys Môn/Isle of Anglesey County Council intends to adopt the proposals on the expiry of that period.
A W Owen, Corporate Director (Planning and Environment)

Cyngor Sir Ynys Môn

Isle of Anglesey County Council

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
RHYBUDD O GYNIGION AR GYFER CYNLLUN DATBLYGU UNEDOL AR GAEL I’W HARCHWILIO
CYNLLUN DATBLYGU UNEDOL YNYS MON

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi paratoi newidiadau arfaethedig ar gyfer y cynllun uchod. Os a phryd y mabwysiedir y newidiadau arfaethedig yma byddant yn ffurfuo’r cynllun datblygu ar gyfer Ynys Môn. Y cynllun datblygu fydd yn rhoi sylfaen ar gyfer cyrraedd penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir a all effeithio ar yr ardal yma.
Mae copau o’r Newidiadau Arfaethedig ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd yn:

(a) Swyddfeydd y Cyngor Sir, Llangefni (y Brif Dderbynfa a’r Dderbynfa Gynllunio) o ddydd Llun hyd at ddydd Gwener, 9.00 yb-4.30 yh;
(b) Llyfrgelloedd Cyhoeddus Llangefni, Caergybi, Amlwch, Porthaethwy, Biwmares, Niwbwrch, Rhosneigr, Cemaes, Moelfre a Benllech, yn ystod yr oriau agor arferol (sydd yn gallu amrywio rhwng y canghennau).

Dylai unrhyw wrthwynebiadau i’r newidiadau neu sylwadau arnynt, gael eu hanfon, yn ysgrifenedig at:

Y Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cynllunio ac Amgylchedd), Swyddfeydd y Cyngor Sir, Llangefni, Sir Ynys Môn LL77 7TW, cyn 5.00 yh ar yr 1af Mai 2003.

Dylai’r gwrthwynebiadau a’r sylwadau nodi’r materion y maent a wnelo â nhw a’r sail dros eu gwneud. Hefyd, mae modd gwneud cais am rybudd i’w anfon i gyfeiriad penodol, os bydd y cynigion yn cael eu tynnu yn ôl, eu mabwysiadu, eu cymeradwyo, neu eu gwrthod.
Bydd ffurflenni safonol ar gyfer gwrthwynebu neu wneud sylwadau o blaid y cynllun, ar gael yn y llefydd uchod lle bydd y cynllun wedi ei adael i’w harchwilio. Mae modd anfon gwrthwynebiadau neu sylwadau trwy e-bost i udp@ynysmon.gov.uk.
Dim ond y gwrthwynebwyr fyddwedi anfon eu gwrthwynebiadau ysgrifenedig i gyrraedd y cyfeiriad a nodir uchod o fewn y cyfnod o chwech wythnos a fydd yn dod i ben ar yr 1af Mai 2003 fydd âr hawl i gael ystyried eu gwrthwynebiadau mewn ymchwiliad lleol neu wrandawiad.
Mae modd cael rhagor o wybodaeth o:

Yr Adain Bolisi, Cynllunio a Gwasanaethau Amgylcheddol, Swyddfeydd y Cyngor Sir, Llangefni, Sir Ynys Môn LL77 7TW, telephone 01248 752 445/447, fax 01248 752412.

Rhybudd o Fwriad i Fabwysiadu Cynigion

Os na wneir unrhyw wrthwynebiadau i’r cynigion yn ystod y cyfnod pryd y mae cyfle i wneud gwrthwynebiadau, yna mae Cyngor Sir Ynys Môn yn bwriadu mabwysiadu y cynigion ar ddiwedd y cyfnod.
A W Owen, Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cynllunio ac Amgylchedd)