Highways

-3.83181153.284169LL32 8DU1998-02-26LL328DUThe County Borough of ConwyTSO (The Stationery Office), St Crispins, Duke Street, Norwich, NR3 1PD, 01603 622211, customer.services@tso.co.uk55054253253
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY
Deddf Priffyrdd 1980, Adran 116 ac Atodlen Deuddeg
Priffordd gyfagos i Faenol Avenue a A55 Cyfnewidfa, Abergele

Rhoddir rhybudd drwy hyn y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyflwyno cais i’r Llys Ynadon a fydd yn eistedd yn Y Llysty, The Broadway, Abergele, ar y 27ain dydd hwn o Ebrill 1998, am 10 y.b., am Orchymyn a fydd yn awdurdodi cau, at ddibenion pob trafnidiaeth ac am y rheswm nad oes mo’i hangen, briffordd yng Nghymuned Tref Abergele yn Mwrdeistref Sirol Conwy nad yw naill ai’n gefnffordd nac yn ffordd arbennig, ac a ddisgrifir yn yn yr Atodlen i’r Rhybudd hwn ac a ddangosir gyda chroes-linellu ar y cynllun Gorchymyn.

Atodlen

  Y darn hwnnw o briffordd sy’n gyfagos â’r droedffordd sydd yn cysylltu ffordd yr A547 â’r ffordd ymadael tua’r gorllewin o Gefnffordd yr A55, ac sy’sn cynnwys llain o dir oddeutu 3.5 metr o led, 40 metr o hyd a thua 140m² o arwynebedd. R. Evans, Ysgrifennydd y Sir Bodlondeb,   Conwy LL32 8DU. 26ain o Chwefror 1998.