Highways

Highways Act 1980HIGHWAYS ACT 19802018-01-182018-02-272018-02-282018-01-19The City and County of Cardiff-3.27172551.403435CF63 4RUThe County Borough of The Vale of GlamorganHighways Act 1980, s. 116-3.16649251.482114CF24 0RZTSO (The Stationery Office), St Crispins, Duke Street, Norwich, NR3 1PD, 01603 622211, customer.services@tso.co.uk295087262178

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

SECTION 116 AND SCHEDULE 12 OF THE HIGHWAYS ACT 1980

NOTICE OF INTENTION TO APPLY TO DIVERT THE HIGHWAY

NOTICE is given that Vale of Glamorgan Council as Highway Authority for the Vale of Glamorgan intends to apply to the Magistrates Court sitting at Cardiff Magistrates Court, Fitzalan Place, Cardiff, CF24 0RZ on 28 February 2018 at 10.00am for an Order under section 116 of the Highways Act 1980 authorising the extinguishment of part of the highway located at Y Rhodfa, Barry in the Vale of Glamorgan shown hatched black and coloured yellow on the plan attached hereto on the ground that the Council considers that the highway at this location is unnecessary in accordance with Section 116 (1)(a) of the Highways Act 1980.

A copy of the draft Order and Plan may be inspected free of charge at the Council Offices at Civic Offices, Holton Road, Barry, Vale of Glamorgan, CF63 4RU between the hours of 9.00am to 4.30pm Monday to Fridays (excluding bank holidays and public holidays) from 19 January 2018 to 27 February 2018.

Any person to whom this Notice has been given or who uses the highway specified or who would be aggrieved by the making of the Order may appear before the Magistrates’ Court to raise an objection or make a representation on the application.

Any person intending to appear before the Magistrates’ Court at the hearing of the application is requested to inform James Docherty, Senior Lawyer at Vale of Glamorgan Council, Legal Services, Civic Offices, Holton Road, Barry, Vale of Glamorgan, CF63 4RU before the 27 February 2018quoting reference C04-1578.

Debbie Marles

Head of Legal Services

Vale of Glamorgan Council

Legal Services

Civic Offices

Holton Road

Barry

Vale of Glamorgan

CF63 4RU

Dated: 18 January 2018

CYNGOR BRO MORGANNWG

ADRAN 116 AC ATODLEN 12 DEDDF PRIFFYRDD 1980

HYSBYSIAD O FWRIAD I WNEUD CAIS I DDARGYFEIRIO’R BRIFFORDD

HYSBYSIR bod Cyngor Bro Morgannwg fel yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer Bro Morgannwg yn bwriadu gwneud cais i’r Llys Ynadon, sef Llys Ynadon Caerdydd, Fitzalan Place, Caerdydd, CF24 0RZ ar 28 Chwefror 2018 am 10.00am am Orchymyn o dan adran 116 Deddf Priffyrdd 1980, i awdurdodi dileu rhan o’r briffordd a a leolir ar Y Rhodfa, y Barri ym Mro Morgannwg, a ddangosir melyn lliw â llinellau duon ar y cynllun sydd wedi’i atodi yma, ar y sail bod y Cyngor yn ystyried bod y briffordd yn y lleoliad hwn yn ddiangen yn unol ag Adran 116 (1)(a) Deddf Priffyrdd 1980.

Gellir gweld copi o’r Gorchymyn a Chynllun drafft am ddim yn swyddfeydd y Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RU rhwng 9.00am a 4.30pm dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau’r banc a gwyliau cyhoeddus) o 19 Ionawr 2018 hyd at 27 Chwefror 2018.

Gall unrhyw un y mae’r Hysbysiad hwn wedi'i roi iddo neu sy’n defnyddio’r briffordd a nodwyd neu sydd wedi’i dramgwyddo gan y Gorchymyn fynd i'r Llys Ynadon i gyflwyno gwrthwynebiad neu sylwadau ar y cais.

Gofynnir i unrhyw berson sy’n bwriadu ymddangos yng ngwrandawiad y cais yn y Llys Ynadon roi gwybod i James Docherty, Uwch Gyfreithiwr yng Nghyngor Bro Morgannwg, Gwasanaethau Cyfreithiol, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RU erbyn 27 Chwefror 2018gan ddyfynnu’r cyfeirnod C04-1578.

Dyddiad: 18 Ionawr 2017

Debbie Marles

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Cyngor Bro Morgannwg

Gwasanaethau Cyfreithiol

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU